Privacy & Cookies

Privacy Statement

Jouw persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in het gegevensbestand van Dialoque B.V. (hierna: ‘Dialoque’). Wij zijn ons ervan bewust dat het verwerken van jouw persoonsgegevens gevolgen voor jou kan hebben. Privacy is belangrijk voor ons. Je kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig en in overeenstemming met de wettelijke privacyregels met jouw gegevens omgaan. In dit statement geven wij graag inzicht in de wijze waarop Dialoque jouw persoonsgegevens verwerkt en wat ons cookiebeleid is.

Wie is Dialoque?

Dialoque is een organisatie dat zich bezighoudt met het incasseren van openstaande vorderingen in opdracht van derden via haar aflosplatform. Dialoque is gevestigd te Dordrecht en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 90216105.

Contactgegevens

www.dialoque.net

Postbus 609
3300 AP Dordrecht
tel: 078 202 0002
Onze privacy officer is te bereiken via: privacyofficer @ dialoque.net

Gegevens die wij verwerken

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens en gebruiken cookies. Wij leggen graag uit wat dit betekent en welke gegevens we gebruiken.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan je identiteit direct of indirect kan worden herleid. Wij verwerken de persoonsgegevens in verband met de vorderingen die wij in beheer hebben, waaronder algemene gegevens (naam, adres, geboortedatum), contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) en financiële persoonsgegevens (inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen). Deze persoonsgegevens heb je zelf aan ons verstrekt of wij hebben die ontvangen van andere organisaties in het kader van onze dienstverlening. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Cookies

Dialoque gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Minderjarigen

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is of niet. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacyofficer@dialoque.net, dan verwijderen wij deze informatie.

Dialoque verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:

Het doel van het gebruik van de cookies is je bezoek aan onze website goed te laten verlopen. De persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Dialoque als daarvoor een wettelijk basis is met de volgende doelen:

 • Het aanleggen van klantdossiers.
 • Het verstrekken van deze gegevens aan betrokken partijen.
 • Het beheren en incasseren van vorderingen.
 • Het optimaliseren van haar dienstverlening.
 • Het identificeren van klanten en het verifiëren van diens identiteit.
 • Het voeren van een incasso-administratie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dialoque neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dialoque) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor je gegevens zijn verkregen en worden verwerkt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren. Na verloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruiken wij na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij zullen jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken uitsluitend indien dit:

 1. Noodzakelijk is voor de dienstverlening van incasso van de vorderingen:
 2. Het gaat hierbij om derden die direct betrokken zijn bij de dienstverlening, zoals

incassopartijen, advocaten, deurwaarders, maar ook om derden die ondersteunende diensten verlenen, zoals IT-leveranciers.

 • Met deze partijen hebben wij een overeenkomst gesloten, waarin is vastgelegd welke voorwaarden wij stellen aan de gegevensverwerking door de derden, opdat jouw gegevens zorgvuldig behandeld en beschermd worden.
 • Wettelijk verplicht is.
 • Noodzakelijk is voor een rechtszaak.
 • Noodzakelijk is voor ter bescherming van haar eigen rechten.

Datalekken

Ondanks dat wij ons inzetten om jouw persoonsgegevens te beveiligen, kan een datalek ontstaan. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. In bepaalde gevallen zijn wij verplicht om de datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en in bepaalde gevallen moeten wij de datalek ook melden aan jou. Uiteraard houden wij ons strikt aan die regels. Mocht je vermoeden dat een datalek heeft plaatsgevonden, meld dat ons dan zo spoedig mogelijk.

Jouw rechten

Je hebt een aantal privacyrechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens:

 • Inzage

Je hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel.

 • Rectificatie en aanvulling

Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren en/of aanvullen.

 • Dataportabiliteit

Het recht van dataportabiliteit geeft jou het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te ontvangen om deze aan een derde te verstrekken.

 • Bezwaar

Het recht van bezwaar geeft jou het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 • Beperking van de gegevens

Het recht op beperking van de verwerking geeft jou het recht om het gebruik van persoonsgegevens te beperken.

 • Verwijdering

Je hebt het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens.

Beroep op jouw rechten

Indien je gebruik wenst te maken van jouw rechten, stuur ons dan een brief met:

1. Daarin de reden waarom je het verzoek doet.

2. Een kopie van je legitimatiebewijs (foto en BSN-nummer mag je afschermen).

3. Alle relevante gegevens/documenten.

Wij zullen jouw verzoek inhoudelijk beoordelen. Dialoque hoeft hieraan niet te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost. Binnen een maand na ontvangst van het verzoek ontvangt je van ons een reactie.

Indien je het niet eens bent met onze beslissing wijzen wij jou op onze interne klachtenprocedure. Je kunt een klacht schriftelijk (via post of e-mail) bij ons indienen via onze contactgegevens. Als jij je niet kunt vinden in ons antwoord op jouw klacht of wanneer wij niet tijdig reageren op jouw beroep op een van de rechten, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dialoque neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via: privacyofficer@dialoque.net

Dialoque heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
- TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
- DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
- Diverse industriestandaarden voor het beveiligen van persoonsgegevens.

Disclaimer

Dialoque verstrekt via deze website informatie over haar diensten. De informatie op deze website wordt door Dialoque met zorg samengesteld. Toch kunnen er onvolledigheden en onjuistheden voorkomen. Ook kan het voorkomen dat gebruikers misbruik maken van deze website. In dat geval is Dialoque niet aansprakelijk. Om de website goed te laten werken en informatie actueel te houden wordt de website regelmatig onderhouden en worden wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen worden zonder voorafgaande mededeling verwerkt. Indien de website niet goed functioneert, kan Dialoque niet aansprakelijk worden gesteld.

Dialoque is uiterst selectief in het verwijzen naar andere websites. Zij kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Verwijzingen naar websites die niet door Dialoque worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. De inhoud van deze website mag door de gebruiker alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Dialoque heeft auteursrechten op de inhoud van de website. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dialoque.

Wijzigingen

Wij kunnen dit statement zonder aankondiging wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over dit statement, over ons cookiebeleid of over het verwerken van persoonsgegevens die niet in dit statement zijn beantwoord? Of heb je suggesties of opmerkingen over de inhoud ervan? Je kunt ons bereiken via: privacyofficer @ dialoque.net

Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl